7 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o BFG - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Blog

7 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o BFG

Niedawne problemy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, przymusowa restrukturyzacja i kilkudniowe problemy z dostępem klientów do swoich pieniędzy, wciąż budzą emocje. Nikt z nas nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji. Niemniej jednak mają one miejsce, a jak pokazuje historia zdarza się, że instytucje finansowe popadają w kłopoty.

Nie jesteśmy jednak pozostawieni sami sobie… Wszystkie depozyty klientów indywidualnych i firm niefinansowych złożone w bankach i SKOK-ach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny co to takiego?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) gwarantuje bezpieczeństwo depozytów w bankach i SKOK-ach do równowartości 100tyś. euro. Innymi słowy w razie upadłości banku, BFG wypłaca środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych.

Co warto wiedzieć?

f4f1. Ochrona gwarancyjna obejmuje pieniądze zarówno w złotówkach jak i walutach obcych. Wypłata środków gwarantowanych następuje tylko w złotówkach.

2. Kwota gwarantowana przez BFG obejmuje środki zdeponowane na kontach według ich stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji (dzień w którym KNF zawiesiła działalność banku, lub dzień ogłoszenia upadłości)ze wszystkimi odsetkami liczonymi na ten dzień (zgodnie z oprocentowaniem z umowy).

3. Bez względu na ilość posiadanych rachunków, jednemu deponentowi może być zwrócona kwota odpowiadająca 100tyś. euro

4. W przypadku rachunków wspólnych, kwota gwarancji obliczana jest odrębnie dla każdej osoby, nawet jeśli dotyczy to małżonków posiadających wspólnotę majątkową, czy osób małoletnich.

5. Dla wyliczenia właściwej kwoty przyjmuje się kurs średni NBP dla euro, na dzień spełnienia warunku gwarancji.

6. Środki pieniężne, których wielkość przekracza gwarancję BFG, stanowią wierzytelność deponenta do banku. Ma on prawo dochodzić ich na zasadach prawa upadłościowego Deponent powinien zgłosić swoje wierzytelności sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości banku.

7. Roszczenia z tytułu gwarancji ulegają przedawnieniu z końcem roku kalendarzowego w którym upłynęło 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Scroll to Top