Co wybrać zadatek czy zaliczkę? - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Blog

Co wybrać zadatek czy zaliczkę?

Dość często zaliczka i zadatek są ze sobą mylone, warto jednak wiedzieć jakie są pomiędzy nimi różnice, ponieważ w przypadku niezrealizowania umowy, konsekwencje jakie za sobą niosą są znacząco różne.

Zadatek jest określony prawnie w Kodeksie cywilnym. Jest to świadczenie w postaci pieniężnej lub rzeczowej przekazywane drugiej stronie przy zawieraniu umowy.

f4fKiedy umowa nie dojdzie do skutku z winy zleceniodawcy, zadatek przepada na rzecz zleceniobiorcy, natomiast jeśli odpowiedzialność za brak realizacji umowy leży po stronie zleceniobiorcy, musi on zwrócić zadatek w podwojonej wysokości. Od zadatku nie można odliczyć kosztów poniesionych w związku z realizacją umowy.

Istnieją trzy przypadki w których zleceniobiorca może zwrócić zadatek w tej samej wysokości:

• za niezrealizowanie umowy nie odpowiada żadna ze stron umowy
• odpowiedzialność ponoszą obie strony umowy
• umowa została rozwiązana wyrokiem sadu

Zaliczka jest formą mniej sformalizowaną, nieuregulowaną w przepisach prawnych. W wypadku kiedy umowa np. usługi nie dojdzie do skutku zaliczka w tej samej wysokości zostaje zwrócona zleceniodawcy. Nie ma tutaj znaczenia z czyjej winy usługa nie została zrealizowana. Co ważne, zwracając zaliczkę można odliczyć od niej koszty, które zostały poniesione w związku z realizacją umowy. Zaliczka nie daje nam gwarancji, że transakcja dojdzie do skutku, ponieważ zarówno zleceniodawca jak i zleceniobiorca mogą wycofać się z niej bez żadnych konsekwencji.

Co warto wiedzieć?

• Jeśli umowa zostanie wykonana zarówno zaliczka jak i zadatek zaliczane jest na poczet zapłaty.
• Jeśli chcemy mieć większą pewność ze transakcja dojdzie do skutku, decydujmy się na zadatek.
• Chcąc zatrzymać zadatek, bądź żądać zwrotu jego dwukrotności należy najpierw odstąpić od umowy z powodu jej niezrealizowania.

Scroll to Top